De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt in Nederland toezicht op de financiële markten. De AFM heeft onderzoek gedaan naar uitvaartverenigingen. Hieruit blijkt dat een aantal uitvaartverenigingen de mogelijkheid biedt aan haar leden om als aanvulling op de natura uitvaartverzekering een uitvaartverzekeringspolis aan te vragen. Dit kan betekenen dat een vereniging in overtreding is omdat het hierbij gaat om bemiddeling n/of adviesactiviteiten die vergunningplichtig(1) zijn.

Hieronder lichten wij de wetgeving toe en geven wij aan wat u kunt doen als uw vereniging vergunningsplichtig blijkt te zijn.

„Adviseren‟ is een financiële dienst die valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). In artikel 1:1 van de Wft is de definitie van adviseren opgenomen: het in uitoefening van een beroep of bedrijf aanbevelen van een of meer specifieke financiële producten aan een bepaalde consument of, indien het een financieel instrument of verzekering betreft, cliënt.

Ook „bemiddelen‟ is een financiële dienst en valt onder de Wft. De definitie hiervan luidt volgens artikel 1:1 : alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering. Ook het inwinnen en/of doorgeven van meer dan contactgegevens(2) wordt in sommige gevallen gezien als bemiddelen.

Wanneer sprake is van adviseren of bemiddelen leidt dat er onder meer toe dat u verschillende verplichtingen heeft tegenover consumenten. Zo moet een bemiddelaar de consument onder meer informeren of hij al dan niet een contractuele verplichting heeft om uitsluitend voor één of meer aanbieders te bemiddelen. Ook gelden er bijvoorbeeld transparantieverplichtingen met betrekking tot beloning. Als u adviseert of bemiddelt in uitvaartverzekeringspolissen zonder daarvoor een vergunning van de AFM te hebben, overtreedt u de wet en pleegt u een economisch delict.

Wanneer is er sprake van bemiddelen?
Wanneer meer dan alleen contactgegevens worden ingewonnen, kan sprake zijn van bemiddelen. De volgende drie vragen kunt u gebruiken om te bepalen of u bemiddelt:

 1. Wint u meer dan alleen contactgegevens in van consumenten?
  o NEE? U bemiddelt niet
  o JA? Ga naar de volgende vraag
 2.  Heeft u een overeenkomst met een of meerdere aanbieders of bemiddelaars met de bedoeling dat consumenten in contact komen met die aanbieder of bemiddelaar?
  o JA? Dan bent u een bemiddelaar die een vergunning nodigt heeft van de AFM (zie onder kopje “Vergunningaanvragen” hoe u dat kunt doen)
  o NEE? Ga naar de volgende vraag
 3. Geeft u meer dan contactgegevens door aan aanbieders of bemiddelaars?
  o JA? Dan bent u een bemiddelaar die een vergunning nodigt heeft van de AFM (zie onder kopje “Vergunningaanvragen” hoe u dat kunt doen)
  o NEE? U bemiddelt niet

Vergunning aanvragen
Zolang u geen vergunning van de AFM heeft, mag u niet adviseren en/of bemiddelen in verzekeringen of andere financiële producten. Als u dit wel wilt blijven doen moet u een vergunning aanvragen bij de AFM. U kunt dit doen via de AFM website www.afm.nl. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de diensten van de Stichting Financiële Dienstverlening (Stfd). Deze onafhankelijke branchevereniging kan u helpen bij het indienen van een vergunningaanvraag. Bovendien geldt een gereduceerd tarief als u een vergunning aanvraagt via de Stfd. Meer informatie over de Stfd kunt u vinden op www.stfd.nl. Voor vragen over het aanvragen van een vergunning bij de AFM kunt u contact opnemen met de Stfd op telefoonnummer 0900 626 2625.

Geen vergunning maar wel bemiddelen of adviseren? Stoppen!
Als u geen vergunning heeft om te adviseren en/of bemiddelen, maar dat wel doet, verzoeken wij hiermee per direct te stoppen. U moet uw activiteiten (waaronder de website) dan wel zo aanpassen, dat dit ook daadwerkelijk het geval is. De AFM kan dit uiteraard komen controleren. Nadere informatie over dit onderwerp kunt u vinden op www.afm.nl/professionals

(1) Voor de volledige omschrijving van deze en andere begrippen verwijst de AFM u naar de volledige tekst van de Wft op haar website www.afm.nl/professionals®regelgeving®wetten en regels®Wft.
(2) Contactgegevens zijn: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon- en/of faxnummer en e-mail adres.

Toelichting FKB:
Wij ontvingen in april een vraag van AFM naar de contactgegevens van onze verenigingen. We hebben contact opgenomen en gevraagd naar de reden. AFM wilde alle verenigingen een brief sturen. Wij hebben aangeboden die brief via ons te laten lopen. Wij hebben toegezegd de brief, in de vorm van een artikel, in de nieuwsbrief op te nemen en aan de verenigingen te sturen. Bovenstaand vind u de brief van AFM en onderstaand een eerste toelichting hierop.

Bij vraag 1. zullen de verenigingen eigenlijk altijd met JA moeten antwoorden, want er bij de leden gevraagd naar b.v. geboortedatum en/of bankrekeningnummer en wellicht nog meer. Alleen al de vraag naar geboortedatum leidt er toe dat er JA moet worden geantwoord.
Bij vraag 2. Nuvema en Twenthe bewerken de markt, dus het dorp of de stad, door deur aan deur of via call-center te proberen of zij met hun potentiele klanten een gesprek mogen hebben. Een overeenkomst met Nuvema of Twenthe door de vereniging heeft als doel mensen die nog geen lid zijn van de vereniging lid te maken van de vereniging, daarnaast zal Nuvema of Twenthe natuurlijk proberen die mensen klant van hen te maken. De doelstelling van de overeenkomst is dus NIET om consumenten in contact met die aanbieder te brengen, maar de doelstelling is dat die aanbieder de mensen met ons in contact brengt.  Antwoord is dan NEE.
Bij vraag 3. Als u b.v. een gehele ledenkaart of iets dergelijks aan de aanbieder geeft dan geeft u ook geboortedatum, en/of bankrekening, en/of nog meer en is antwoord JA.

Aandachtspunten Adviseren:

 • als u aanbevelingen doet aan uw leden over één of meer specifieke aanvullende uitvaartverzekeringen dan valt dit onder “Adviseren”. Indien u een aantal verschillende aanbieders met verschillende projecten noemt, kan dit wel.”
 • als u op uw verenigingssite b.v. aangeeft dat Nuvema/Twenthe/of ander door u geadviseerd wordt, dan bent u adviserend en dus vergunningplichtig. Vergunningplichtig is dan bij AFM, het wil niet zeggen “onder toezicht DNB”, maar het houdt wel in dat er diverse eisen gesteld worden m.b.t. diploma‟s en dergelijke. Meeste verenigingen zullen dit niet willen. Om dat te voorkomen is dus van belang om goed na te gaan of er ergens in uw communicatie “adviseren” voorkomt, en dat eventueel aan te passen.

In de Ledenvergadering zal er ruimte zijn om hier indien nodig verder over te praten.