Vrijwilligersregeling

Houd de toepassing van de regeling scherp in de gaten. De laatste jaren controleert de fiscus hier steeds scherper op.
De vrijwilligersregeling is een fiscale faciliteit die het mogelijk maakt om mensen die op vrijwillige basis werkzaamheden verrichten onbelast een vergoeding te geven. Deze vergoeding kan de vrijwilliger dan dus zonder belastingheffing genieten. De laatste jaren is de fiscus scherper gaan controleren op de juiste toepassing van de regeling.

Vrijwilligersvergoedingen
- een vrijwilliger verricht belangeloos arbeid en ontvangt daarbij niet meer dan een vergoeding voor de naar redelijkheid te bepalen kosten. In een dergelijk geval is de ontvangen vergoeding onbelast en hoeven er geen loonheffingen te worden ingehouden;
- een vrijwilliger ontvangt meer dan een vergoeding voor de redelijkheid te bepalen kosten maar deze vergoeding voldoet aan de voorwaarden van de vrijwilligersregeling;
- een vrijwilliger ontvangt meer dan de maximale vergoeding die onder de vrijwilligersregeling kan worden toegepast. De vergoeding wordt belast. De wijze waarop is afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een dienstbetrekking.

Voorwaarden vrijwilligersvergoeding
Wanneer een vrijwilliger voor zijn werkzaamheden meer dan een vergoeding voor de in redelijkheid te bepalen kosten ontvangt dan moet uw organisatie zich houden aan de voorwaarden van de vrijwilligersregeling. Zo niet, dan wordt de vergoeding als belast inkomen behandeld.

Geen loon
Als u aan de vrijwilligersregeling voldoet mag u aannemen dat de vergoeding geen loon is. Van een dienstbetrekkingis dan geen sprake. Voor de inkomstenbelasting geldt de vergoeding niet als inkomen en wordt dus niet belast. Voor sportverenigingen, sportstichtingen, sportorganisaties en ANBI’s geldt dat de rechtsvorm en de al dan niet onderworpenheid aan de vennootschapsbelasting er niet toe doen.

Voorwaarden
- Op jaarbasis mag de vrijwilliger niet meer dan € 1.500,- (2017) aan vergoeding ontvangen;
- Een vergoeding op uurbasis mag niet meer dan € 4,50 per uur bedragen. Voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar geldt een maximum van € 2,50;
- Er mag geen sprake zijn van een marktconforme vergoeding. In een richtlijn heeft de Belastingdienst aangegeven dat er van een marktconforme beloning geen sprake is als een vrijwilliger van 23 jaar of ouder niet meer dan € 4,50 per uur krijgt en een vrijwilliger jonger dan 23 jaar niet meer dan € 2,50. De betaler van de vergoeding mag aannemelijk maken dat een hogere vergoeding toch niet marktconform is.
- Op maandbasis mag de vrijwilliger niet meer dan € 150,-- worden vergoed;
- Toepassing van de vrijwilligersregeling is niet voor alle bedrijven mogelijk. Op grond van de wet kan de regeling alleen worden toegepast door een algemeen nut beogende instelling, een sportorganisatie of een niet als zodanig aan te merken lichaam dat niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld.

Meer dan het maximum
Als de vrijwilliger meer dan de maximale bedragen ontvangt is de vrijwilligersvergoeding niet van toepassing. De vergoeding wordt dan belast. In een dergelijk geval moet getoetst worden of er wel of geen dienstbetrekking is. Er moet getoetst worden of er sprake is van de verplichting persoonlijk arbeid te verrichten en van een gezagsverhouding. Is dit beide het geval dan moet de vergoeding verloond worden. Is dit niet het geval dan moet bekeken worden of de vrijwilliger eventueel wegens een fictieve dienstbetrekking toch aan de loonheffing is onderworpen. Speelt ook dit niet dan hoeft op de vergoeding geen loonheffing te worden ingehouden. De vrijwilliger geeft de vergoeding bij zijn belastingaangifte op in Box 1 onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’.

Betaal jaarlijks uit
De fiscus kijkt simpel naar het uitbetaalde bedrag in een jaar. Indien de ene vergoeding in januari wordt betaald (betreffende het vorige jaar) en de andere vergoeding in december (betreffende het lopende jaar) en het maximum wordt overschreden dan is vrijwilligersvergoeding niet meer van toepassing en wordt de totale vergoeding bij de vrijwilliger belast.
Indien een vrijwilliger alleen maar een vergoeding krijgt voor de werkelijk gemaakt kosten, dan is er geen sprake van loon. Er is dan ook geen sprake van een vergoeding onder de vrijwilligersregeling.

Vergoeding voor gemaakte kosten
Krijgt u alleen een vergoeding voor gemaakte kosten? Dan is deze vergoeding niet belast. Vergoedingen voor de kosten die u hebt gemaakt, zijn onder meer vergoedingen voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke.
Als u bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met uw eigen auto, dan mag de organisatie u een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor uw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs
waarvoor u rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt.

Melden fiscus
De organisatie waarvoor vrijwilligerswerk wordt verricht is verplicht opgave van de betalingen te doen aan de Belastingdienst. Dit geldt alleen als de vrijwilligersregeling niet wordt toegepast. Bij toepassing van de vrijwilligersregeling heeft er geen opgave te worden gedaan.
Is de vrijwilligersregeling niet van toepassing en worden er wel vergoedingen verstrekt dan doet de organisatie hiervan opgaaf aan de fiscus met het zogenaamde IB’47-formulier.

Regelhulp vrijwilligers
Om betrokken instellingen van dienst te zijn heeft de Belastingdienst een Regelhulp vrijwilligers in het leven geroepen. U vindt deze regelhulp via www.belastingdienst.nl

Over het algemeen kan gesteld worden dat uitvaartverenigingen geen gebruik kunnen maken van de vrijwilligersregeling.
Bij uitgekeerde vergoedingen (geen onkostenvergoedingen) dient dus bepaald te worden of er sprake is van een dienstbetrekking (verplicht arbeid verrichten en een gezagsverhouding). Als er een dienstbetrekking is geldt de loonheffing en de heffingen sociale verzekeringen. Indien er geen dienstbetrekking is dan moeten de vergoedingen bij de Belastingdienst gemeld worden via het IB’47-formulier.

Let op! De Belastingdienst controleert tegenwoordig scherp op de juiste toepassing van de regelgeving.

Oisterwijk, 24 mei 2017
Sjef van de Wiel