Aanscherping zelfregulering

Europese regelgeving ook voor kleinere uitvaartverenigingen een uitdaging.

In 2013 treedt de Europese richtlijn Solvency II in werking, waardoor grote verzekeraars onder een nieuw toezichtregiem door De Nederlandsche Bank ressorteren. Nardus, belangenorganisatie van uitvaartverenigingen, scherpt de zelfregulering onder kleinere uitvaartverzekeraars in gelijk tempo aan.

Het Solvency II regiem is van  toepassing op verzekeraars met meer dan 5 miljoen premievolume per jaar of een technische voorziening van meer dan 25 miljoen op de balans. Met deze ratio’s wordt een ondergrens aangegeven, die aangeeft welke verzekeraars binnen het nieuwe regiem vallen.

Binnen het kader van Solvency II zal de Nederlandse overheid hiernaast met een regiem komen voor kleine verzekeraars. Dit regiem, dat ook in 2013 van kracht wordt, staat bekend als Solvency II Basic. De overheid is al geruime tijd in overleg met vertegenwoordigers van de verzekeringsbranche om ook hier een ondergrens vast te stellen. Nardus adviseert om deze grens proportioneel te koppelen aan Solvency II. Het voorstel van Nardus aan de overheid luidt: “stel de ondergrens voor Solvency II Basic, dus voor kleinere verzekeraars, op 1 miljoen premievolume per jaar of een technische voorziening op de balans van meer dan 5 miljoen”. Dus Solvency II Basic proportioneel op 20 procent van het Europese Solvency II.

Een aantal van de Nardusleden zal binnen deze kaders vallen. Het grootste deel van de bij Nardus aangesloten uitvaartverenigingen, die ook verzekeringen aanbieden, blijft onder de Solvency II Basic grens. Voor deze groep werkt Nardus een regelgeving uit onder de naam Solvency II Nardus. Qua implementatieschema zal Solvency II Nardus zich conformeren aan de grotere Europese regels. Met deze zelfregulering onder Nardusleden wordt een volgende stap gezet in de beleidsfilosofie van Nardus, gebaseerd op continuïteit, kwaliteit en transparantie van de ruim 500 uitvaartverenigingen, die bij Nardus zijn aangesloten. Solvency II Nardus geeft waarborgen voor de belangen van de leden van uitvaartverenigingen, inmiddels in het vakjargon gevat in de term consumentenbelang. De regulering biedt grenswaarden in ratio’s voor continuïteit, liquiditeiten, solvabiliteit en actuariële voorzieningenniveaus. Solvency II Nardus borduurt voort op specifieke regels die voor uitvaartverengingen bij de introductie van de Wet Toezicht Natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (1995) zijn gesteld. Uitvaartverenigingen, die (nog) niet bij Nardus zijn aangesloten kunnen de komende periode tot 2013 meedraaien bij de implementatie van Solvency II Nardus, dat in 2013 onderdeel zal gaan uitmaken van de Nardus-erkenningsregeling.

bron: www.nardus.eu