Algemeen

Uitvaartvereniging Losser opgeheven

De leden van de Rooms Katholieke Uitvaartvereniging Losser hebben ingestemd met een voorstel om de vereniging op te heffen. Een gebrek aan nieuwe jonge (betalende) leden en de vergrijzing maakt dat opheffen de beste keuze was.

Nieuwe regels erfenissen en schenkingen

Bij de wettelijke verdeling van erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels die bepalen dat erfenissen en schenkingen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen

Erfenis bij huwelijk voor 1 januari 2018
Bent u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan voor 1 januari 2018? Dan valt een erfenis of een schenking automatisch in de gemeenschap van goederen. Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen.

Uitvaart in een veranderende samenleving

Veel nabestaanden nemen zo veel mogelijk zelf de regie in handen bij het samenstellen van de uitvaart. De tijd van de standaard kist, liederen of gezangen in de kerk of het kopje koffie met cake is voorbij.

Een uitvaart in Nederland wordt persoonlijker. De laatste jaren worden gekenmerkt door een overgang naar een uitvaart die past bij de overledene en de nabestaanden. Niet voor niets willen uitvaartorganisaties in hun uitingen benadrukken hoe ‘persoonlijk’ ze zijn.

Nieuwe akte voor doodgeboren kind per 1 juli van kracht

Per 1 juli 2017 verandert de huidige wettelijke akte voor levenloos geboren kinderen. Dat heeft minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok op 24 mei 2017 bekendgemaakt in het Staatsblad. De minister komt daarmee tegemoet aan de indieners van een petitie die begin 2016 werd ingediend om de officiële erkenning van doodgeboren kinderen mogelijk te maken.

“Wanneer een kind levenloos ter wereld komt, wordt er een akte opgemaakt die wordt opgenomen in het overlijdensregister, aangeduid als een akte van een levenloos geboren kind. Gebleken is dat ouders van een levenloos geboren kind hiermee grote moeite hebben”, schrijft Blok. “In hun beleving miskent de aanduiding ‘levenloos geboren’ dat hun kind feitelijk heeft bestaan. Om tegemoet te komen aan deze sterk gevoelde wens van de betrokken ouders, komt de akte van levenloos geboren kind te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een akte met als opschrift: Akte van geboorte (levenloos).”

De nieuwe regeling betekent niet dat het nu ook al mogelijk is levenloos geboren kinderen te registreren in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP), benadrukt Blok. Het mogelijk maken van die officiële registratie is de vurige wens van de indieners van de petitie. Volgens de minister loopt dat wetstraject echter gelijk op met “de benodigde wijzigingen die moeten worden aangebracht in de ICT-voorzieningen om deze registratie mogelijk te maken”.

Bron: Persbericht, 30-05-2017, Sjaak.

Nederlanders delen geen uitvaartwensen

Het is niet iets waar men graag over nadenkt: de eigen uitvaart. Toch heeft de helft van de Nederlanders (52%) wel wensen voor zijn of haar afscheid, maar spreekt deze niet uit of legt deze niet vast. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van coöperatie DELA.

Uitvaartwensen worden met name mondeling uitgesproken (21%). Slechts één op de zes Nederlanders (15%) kiest ervoor om de wensen vast te leggen in een (niet) officieel document. Het gevolg van het niet uitspreken of niet goed opschrijven van wensen, is dat zaken mogelijk niet naar wens van de overleden dierbare geregeld worden in het geval iemand overlijdt:
• nabestaanden moeten in een korte en verdrietige periode keuzes maken niet wetende wat de overledene precies zou hebben gewild.
• nabestaanden kunnen met onverwachte kosten worden geconfronteerd als er niets is geregeld.