Financieel

Nieuwe regels erfenissen en schenkingen

Bij de wettelijke verdeling van erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels die bepalen dat erfenissen en schenkingen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen

Erfenis bij huwelijk voor 1 januari 2018
Bent u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan voor 1 januari 2018? Dan valt een erfenis of een schenking automatisch in de gemeenschap van goederen. Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen.

Helft Nederlanders onzeker over betaling uitvaartkosten

Een uitvaart kost vaak meer geld dan we denken. Dat besef begint bij steeds meer mensen door te dringen, blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Monuta onder ruim 56.000 Nederlanders. De helft van hen weet niet of de kosten van de uitvaart straks wel betaald kunnen worden.

De rekening van een uitvaart bedraagt al snel € 8.500. Drie op de tien Nederlanders geven aan dat zij zo’n bedrag niet binnen 30 dagen kunnen betalen als iemand in hun naaste omgeving overlijdt. Daarnaast zegt 12% afhankelijk te zijn van vrienden of kennissen om het bedrag bij elkaar te krijgen. Tot slot heeft 10% van de mensen geen idee of ze de kosten binnen een maand kunnen betalen.

Samengevat is het dus voor 52% van de Nederlanders ongewis of ze straks wel voldoende geld hebben voor de uitvaart van een dierbare. De meerderheid van deze groep zegt zelfs zeker te weten dat ze die kosten niet kunnen betalen.

Vrijwilligersregeling

Houd de toepassing van de regeling scherp in de gaten. De laatste jaren controleert de fiscus hier steeds scherper op.
De vrijwilligersregeling is een fiscale faciliteit die het mogelijk maakt om mensen die op vrijwillige basis werkzaamheden verrichten onbelast een vergoeding te geven. Deze vergoeding kan de vrijwilliger dan dus zonder belastingheffing genieten. De laatste jaren is de fiscus scherper gaan controleren op de juiste toepassing van de regeling.

Vrijwilligersvergoedingen
- een vrijwilliger verricht belangeloos arbeid en ontvangt daarbij niet meer dan een vergoeding voor de naar redelijkheid te bepalen kosten. In een dergelijk geval is de ontvangen vergoeding onbelast en hoeven er geen loonheffingen te worden ingehouden;
- een vrijwilliger ontvangt meer dan een vergoeding voor de redelijkheid te bepalen kosten maar deze vergoeding voldoet aan de voorwaarden van de vrijwilligersregeling;
- een vrijwilliger ontvangt meer dan de maximale vergoeding die onder de vrijwilligersregeling kan worden toegepast. De vergoeding wordt belast. De wijze waarop is afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een dienstbetrekking.

Hoe voorkom ik als erfgenaam kosten?

We krijgen vaak de vraag hoe iemand als erfgenaam kan voorkomen dat hij of zij kosten maakt voor de uitvaart of oplevering van de huurwoning van de erflater.

Op het moment dat een dierbare overlijdt, staat je hoofd er niet naar om zakelijke dingen te regelen. Dan is het goed om vooraf te weten wat je in zo’n situatie moet doen, om niet voor vervelende verrassingen te komen te staan.

Met name als degene die overleden is - ook wel erflater genoemd - schulden heeft, moet je een aantal zaken in de gaten houden. We zetten daarom op een rijtje waarmee je bij het overlijden van een dierbare als erfgenaam financieel mee te maken kan krijgen.

Wettelijke eisen jaarrekening

Er bestaat veel onduidelijkheid over de jaarrekening voor een vereniging of stichting. Aan welke wettelijke eisen moet worden voldaan? En valt uw vereniging of stichting onder de „eenvoudige regelgeving‟?

“Aan welke eisen moet de jaarrekening van mijn vereniging of stichting voldoen?” Deze vraag wordt vaak gesteld. Drs. Maarten den Ouden RA, auteur van De Kascommissiegids (en Kascommissiegids voor VvE‟s), zet de wettelijke eisen voor u overzichtelijk op een rijtje: