Financieel

De accountantsverklaring vernieuwd

De Nederlandse controlestandaarden, op basis waarvan de accountant zijn werkzaamheden uitvoert, zijn onlangs herzien. Daarbij is ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in de teksten van de verklaringen. Zo is de terminologie aangepast. Onder de oude standaarden werd met accountantsverklaring bedoeld de verklaring die werd afgegeven als uitkomst van een controleopdracht. Nu wordt met accountantsverklaring bedoeld de door de accountant afgegeven verklaring als uitkomst van de werkzaamheden die onder een van de standaarden vallen, bijvoorbeeld een controleopdracht, een beoordelingsopdracht of samenstellingsopdracht.

Bestuur en kascommissie

Met vijftien tips voor een effectieve samenwerking!

Er wordt van u als bestuurder van een uitvaartvereniging nogal wat verwacht op administratief en financieel gebied. Daarom is het slim om een beter gebruik te maken van uw kascommissie. Een goede samenwerking met uw kascommissie is voor elk bestuur van groot belang: de kascommissie geeft u als het ware een “second opinion” over de correctheid en toereikendheid van het financieel verslag.

Aanscherping zelfregulering

Europese regelgeving ook voor kleinere uitvaartverenigingen een uitdaging.

In 2013 treedt de Europese richtlijn Solvency II in werking, waardoor grote verzekeraars onder een nieuw toezichtregiem door De Nederlandsche Bank ressorteren. Nardus, belangenorganisatie van uitvaartverenigingen, scherpt de zelfregulering onder kleinere uitvaartverzekeraars in gelijk tempo aan.