Financieel statuut

Het doel van het financieel statuut is te waarborgen dat een vereniging te allen tijde haar financiële verplichting jegens haar leden nakomt.

Financieel Reglement.
Het Financieel Reglement bevat de volgende bepalingen: Minstens elke 3 jaar wordt een actuarieel rapport opgesteld gecertificeerd door een Actuaris AG. Grote verenigingen (3000 plus) wordt geadviseerd jaarlijks een rapport te laten opmaken.

 • De in het Actuarieel Rapport opgenomen aanwezige voorziening aangevuld met het aanwezig vermogen en verminderd met het solvabiliteitsvermogen dient minimaal gelijk te zijn aan 90 % van de actuariële voorzieningen.
 • Het solvabiliteitsvermogen is gelijk aan 15 % van de jaarcontributie met een maximum van EUR 20.000.
 • Het aanwezig vermogen en vereiste solvabiliteit wordt niet risicovol belegd.
 • Ten aanzien van derden geldt een meldingsplicht

Financieel plan
Het financieel plan voorziet in een procedure waarin de verenigingen aan het Financieel Reglement gaan voldoen.

 • Door elke vereniging wordt een actuarieel rapport opgesteld dan wel aangeleverd, mits niet ouder dan 2 jaar en gecertificeerd door een Actuaris AG, volgens bijlage II.
 • In samenspraak met de vereniging en de actuaris AG van de vereniging en de actuaris AG van NARDUS wordt vastgesteld in welke mate en op welke wijze nog aan het Financieel Reglement dient te worden voldaan.

Daartoe geldt het volgende tijdsbestek:

 • Het solvabiliteitsvermogen dient binnen 2 jaar aanwezig te zijn maar in het eerste jaar na vaststelling reeds 75 %.
 • De opbouw van de aanwezige voorzieningen verminderd met het solvabiliteitsvermogen heeft de volgende doelstelling :
  in het 1e jaar. 15 %
  in het 2e jaar. 35 %
  in het 3e jaar. 60 %
  in het 4e jaar. 75 %
  in het 5e jaar. 90 %

In deze fase wordt elk jaar een overzicht van het belegd vermogen ingediend volgens bijlage I en een actuarieel verslag opgesteld volgens bijlage II.

Geheimhouding De informatie van de verenigingen worden onder strikte geheimhouding verwerkt dan wel bewaard en zal nooit aan derden worden verstrekt tenzij dit in het belang en met goedkeuring is van de vereniging en de NARDUS

Inwerkingtrede Het Financieel Statuut is inwerking getreden met ingang van 1 januari 2008.