Het ontstaan van … Verenigingen

Waarom is men lid van een vereniging? Van oudsher werden de nabestaanden geholpen door de buren en door de voor hen op dat moment bestaande gemeenschap met zijn parochiële instellingen.

Vanuit een grote betrokkenheid heeft deze vorm van vrijwilligheid zich later verder gemanifesteerd en ontwikkeld tot het ontstaan van plaatselijk georganiseerde uitvaartverenigingen.

Uitvaartverenigingen, gebaseerd op onderlinge solidariteit qua financiën als wel de praktische uitvoering van de uitvaart. Dit alles echter zonder winstoogmerk.

De verenigingen gingen de voor een uitvaart benodigde gelden reserveren. Dit geld was afkomstig uit bijvoorbeeld de contributies van leden.

Resultaat was, dat de uitvaart door de gemeenschap werd georganiseerd en de financiële ondersteuning geregeld was.

In de huidige samenleving is in deze ontzettend veel veranderd.

De commercieheeft de uitvaartmarkt ontdekt en ontwikkeld tot big business. Hierbij denkende aan o.a.: uitvaartondernemers, mortuaria-beheerders, toeleveranciers en verzekeraars.

In zekere zin voelde dit als een bedreiging. Echter er behoeftgeen reden tot ongerustheid te bestaan.

Alle verenigingen, ongeacht de grootte van het ledental, worden mede door de vele vrijwilligers, door de samenleving gewaardeerd, op het piëteitsvol verzorgen van een waardige uitvaart.

Prioriteit is, dat de verenigingen waken over de kwaliteit en de wijze waarop uitvaartzorg geleverd wordt, ondanks het gegeven, dat de verenigingen het uitvoeren van de uitvaart ook kunnen uitbesteden aan een ondernemer.

Om deze prioriteit te kunnen handhaven, is het noodzaak, dat alle bestuurders zowel bestuurders met jarenlange ervaring, als wel de nieuwkomers, blijvend op de hoogte zijn van de structuur en de actuele ontwikkelingen in de uitvaartbranche.

De FKB wil hierin ondersteunend zijn door periodiek specifieke onderwerpen te behandelen voor betrokkenen.

Onderwerpen zoals:

  • Balans
  • Winst en verliesberekening
  •  Actuarieel rapport
  • Organisatie van de vereniging
  • Federatie
  • Koepelorganisatie
  • Diverse overheidsinstanties.

Kortom, als bestuurders zijn en blijven wij immers verantwoordelijk voor het beleid en de goede gang van zaken binnen een vereniging.